Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Liptál stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je řádné (povinné) očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

________________________________________________________

KRITÉRIA

1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy

   - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.tohoto roku.                                  8 bodů

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte,

    které dosáhlo minimálně 4 let k 31.8.tohoto roku.                                           1 bod

3. Dosažení věku 4 let k 31.8.tohoto roku.                                                           3 body

4. Dosažení věku 3 let k 31.8. tohoto roku.                                                          2 body

5. Dosažení věku 2 let k 31.8. tohoto roku.                                                           1 bod 

6. Bydliště v Liptále.                                                                                            2 body

7. Sourozenec, který je již v MŠ přijat a bude se v dané MŠ 

vzdělávat i v následujícím roce.                                                                           1 bod