Aktuality

                   VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ROK 2019/2020 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY.docx (15,4 kB)

 

 

Uzavření Mateřské školy Liptál 

v době hlavních prázdnin bude 

od 15. 7. do 19. 8. 2019

 
 

 

 
 
 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Liptál

Ředitelka Mateřské školy Liptál stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je řádné (povinné) očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, 

stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 

KRITÉRIA: POČET BODŮ

1. Dosažení věku 5 let do 31.8. tohoto roku       8

2. Dosažení věku 4 let k 31.8. tohoto roku         4

3. Dosažení věku 3 let k 31.8. tohoto roku         2

4. Dosažení věku 2 let k 31.8. tohoto roku         1

5. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu

 dané MŠ u dítěte,které dosáhlo věku 

 minimálně 3 let k 31.8. tohoto roku                   8

6. Sourozenec, který je již v MŠ přijat 

 a bude se v dané MŠ vzdělávat i v 

 následujícím školním roce                                  1

 

POSTUP: - Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

 

* Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

* Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni

podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 
 
 
 
 
 
 

TRNKY BRNKYrecepty.docx (7,6 MB)